>  HOME  
     
     
 
 
 
Happy to see you stopped by & Welcome to The Hmong Kue Family Genealogy.
Nyob Zoo Kwv Tij Moob Kwm
Zoo sab pum koj tuaj & Caw koj lug rua Caaj Ceg Tsev Moob Xeem Kwm.

This is The Hmong Kue Family Genealogy information website, formerly known as "The Hmong Kue Family Tree."  We are in searching for all of Hmong Kue family ancestries and descendants of past generations and present generation to compile into one searchable database of Hmong Kue Family Genealogy. Hmong people are different from other people, family and relationship are very widely not just in our Kue family but all Hmong families. It is important to keep our family history tree alive for children to know our culture relationship to each other in the future.

To help keep our cultures and traditions alive for generations to come, please send in your ancestry and family tree history to add to this important Hmong Kue Family Genealogy. What we need from you are the names of your great grand father and his brothers; your grand father and his brothers; your father and his brothers; you and your brothers and your sons. If you don't know all of your ancestors that's okay, just give your father's name, your name and your sons' names. You can send a picture of your father, grand father or even yourself to add to your family tree.  Also, you have the option to give a brief information of each person in your family about their education background, profession or job title to add to personal information with this family genealogy. Do not forget to give us your contact information such as your address, email or phone number for future contact to update your family tree. Your contact information will not be included in the family genealogy. All your names we collect are strictly for creating The Hmong Kue Family Genealogy only, no other purposes. We accept all Hmong Kue families and from all countries.
Caaj Ceg Tsev Moob Xeem Kwm

Nuav yog lub tsev caab saab qha txug Caaj Ceg Tsev Moob Xeem Kwm. Peb saam sim tshawb nrhav Moob Kwm le caaj ceg tsis has txheej taag lug hab txheej taam sim nuav coj lug tso ua ke ua tuab qhov chaw. Tsev neeg hab kev txheeb ze yog ib qhov luj hab dlaav heev, tsis has huv peb xeem Moob Kwm xwb, tab sis txhua xeem Moob los tuab yaam nkaus. Nwg yog ib qhov tseem ceeb kws yuav tsum tau khaws caaj ceg tsev neeg ca kuas txhob nov qaab.  Txhaj le paub sis hu seb leej twg yog phaaj twg rua tej miv tub miv nyuas lub neej tom ntej.

Thov txhua tug kwv tij paab xaa mej le caaj ceg tsev neeg moog rua peb muab coj lug sau tso ua ke rua tuab dlaim phaj nuav ca. Qhov peb xaav kuas koj xaa moog yog cov npe xws le koj yawm koob hab nwg cov kwv tij; koj yawm hab nwg cov kwv tij; koj txiv hab nwg cov kwv tij; koj hab koj cov kwv tij; hab koj cov tub. Yog koj tsis paub cov yawm npe le lawm los tsis ua caag, tsuav tau koj txiv npe, koj hab cov tub npe xwb los tau. Yog koj muaj koj txiv le dluab, koj yawm los sis koj tug kheej le dlaub los xaa ib leeg ib dlaim moog rua peb tso nrug koj tsev neeg npe. Tsi taag le xwb, yog koj muaj tej yaam xws le kev kawm ntawv tav le caag, txawj ntse yaam twg hab tau ua num ua tswv le caag los koj xaa tuaj rua peb tso nrug koj lub npe ua koj le keeb kwm los tau. Txhob nov qaab qha koj le chaw nyob, email hab xuv tooj tsaam peb xaav nug koj tej yaam dlaab tsi ntxiv rua yaav tom ntej xwb, yuav tsis muab tso rua dlaim phaj Caaj Ceg Moob Xeem Kwm. Koj tej npe xaa moog rua peb tsuas yog coj lug sau rua dlaim phaj tsev neeg Moob Kwm nuav xwb, yuav tsis coj moog ua lwm yaam dlaab tsi. Peb zoo sab txais txhua tug kwv tij Moob Kwm nyob txhua lub teb chaws.

Ca le maaj xaa koj caaj ceg tsev neeg tuaj nub nua txhaj le muaj koj tsev neeg nyob rua huv dlaim phaj Caaj Ceg Tsev Moob Xeem Kwm nuav.

Yaav dlhau lug tej laug tsuas yog ncu khaws rua nruab sab ib tug qha rua ib tug hab maam qha  rua tej miv tub miv nyuas lug xwb, tsis muab sau ca rua huv ntaub ntawv. Vim puab nyob sis ze, nyob ua ke ib zej ib zog, nyob ua paab ua pawg hab sis nug moo tsis tu ncua. Koj paub kuv, kuv paub koj, paub sis hu leej twg yog phaaj twg ua ntu quas zug lug tsis tu ncua txug naj nub nua. Tab sis tej miv tub miv nyuas nwg nuav hab yaav tom ntej kev ua neej txawv dleb lawm ntau. Nyag moog nrhav nyag noj, ib leeg nyob ib qho, tsi sis paub hab tsi sis pum. Tsawg zag heev kws maam tau rov lug sis ntsib sis pum yuav ua rua puab nov qaab hab tsis paub koj yog leej twg, kuv yog leej twg, koj yog phaaj twg hab kuv yog phaaj twg lawm.

Tsob ntoo Caaj Ceg Tsev Moob Xeem Kwm nuav yuav yog ib qhov chaw khaws peb tej kev sis txheeb ze ua kwv ua tij nyob moog lawm tom ntej. Tshwj xeeb mas yog lwm nub tej laug dlua taag lawm los tej miv tub miv nyuas txhaj le paub lug tshawb nrhav huv tsob ntoo nuav seb leej twg yog phaaj twg. Qhov nuav yog qhov tseem ceeb ntawm haiv neeg Moob txuj kaab lig kev cai ib txhis coj siv lug.
Thov txim ntau tas peb sau cov txiv neej los sis cov tub npe xwb. Vim tas cov ntxhais ces moog yuav quas yawg rua lwm xeem Moob hab cov quas puj los kuj yog lwm xeem Moob lug yuav quas yawg rua Moob Kwm. Muaj miv tub miv nyuas ncau sib chaab sib chaws ces peb tsis muaj peev xwm tshawb nrhav hab taug caaj ceg tau.


Sorry that we are collecting only the men and boys names. Because women and girls are married from and to out side clans and it is complicated to trace family tree history.
| HOME | ABOUT US | CONTACT US |

A NONE POLITICAL & NONE GOVERNMENTAL FAMILY GENEALOGY WORLDWIDE
2009 -   THE HMONG KUE FAMILY GENEALOGY