Album 1
Gallery 4
Gallery 3
Gallery 2
Gallery 1

"
Ib koog  zoov ntsuab yeej muaj ib tsob ntoo sab Dlua, ib cuab kwv tij yuav tsum muaj ib tug coj noj coj Ua"

Moob Kwm cov thawj coj sis ntsib xyoo 2001 nyob rua lub nroog Detroit, Xeev Michigan, nam dlaav teb chaws America. Xyoo 2001 lub 11 hlis nub tim 11 tau tsaa muaj ib rooj mov khi teg rua Moob Kwm 3 tug tub hlub raws le zaaj lug nruag keeb kwm Moob xeem Kwm.
Num Suav Kwm sawv cev nam Suav tub, Txhaj Sawm Kwm sawv cev nam Moob tub hab Vaam Thoj Kwm sawv cev nam Maab tub.  Yuav coj tsoom kwv tij lug sis tuav teg ua ib paab ib pawg, tsis pub cais paab cais pawg, yuav thooj sab koom ntsws hab sis hlub sis paab moog lawm tom ntej.
EDUCATION
KAWMTXUJ
HOME
TSEV
CULTURE
KAABLIG KEVCAI
PHOTOS
DLUAB
VIDEOS
YEEBYAAM
MUSIC
YAASSUAB
NEWS
XUVXWM
LINKS
TXUAS
BLOG
THAAMPEM
CONTACT US
NUG PEB
2009 -   XeemKwm.com | All Rights Reserved.        | Home | About | Terms Of Use | Privacy Policy | FAQ | Contact Us |
Kue Reunion Michigan, USA 1997
(Phaaj Yawm & Txiv)
Ib txha ntawm cov kwv tij tuaj koom Rooj Mov Khi Teg xyoo 2001
Rooj Saab Laaj Kwv Tij Moob Kwm, Wisconsin, U.S.A. 1987
Kue Reunion Michigan, USA 1997
Moob Kwm sis ntsib nyob Michigan, USA xyoo 1997
(Phaaj Yawm & Puj)
 
Kue Reunion Michigan, USA 2011
Moob Kwm sis ntsib nyob Michigan, USA xyoo 2011
(Phaaj Tub Xeeb Ntxwv)
Kue Reunion Michigan, USA 2011
Moob Kwm sis ntsib nyob Michigan, USA xyoo 2011
(Phaaj Tub)
Kue Reunion Michigan, USA 2011
Moob Kwm sis ntsib nyob Michigan, USA xyoo 2011
(Phaaj Yawm)
Kue Girls