Family
Education 1
Kue Doctorates
Hmong Leng Study
Education News & Links
Hmong Language Translator  Microsoft Translator Bing

Hmong Vocabulary Hmong RPA/Hmong Pahauh

Related Links
- US Department of Education
- Fastweb Scholarships
- FinAid
- FAFSA Federal Financial Aid
-
- Harvard University
- Princeton University
- Standford University
- Yale University
-
-
-
-
- Hmong College Prep Academy
- Hmong International Academy
- Community Shool of Exellence
- Noble Academy
- Prairie Seeds Academy
- Hmong American Peace Academy
-
- U.S. Government Printing Office
-
-
- Worl Clock-Time Zones
Txhua tug tub nyob teb chaws USA muaj nub nyoog 18-26 xyoo yuav tsum rau npe paab lub teb lub chaw raws le txuj kev txuj cai. Nas nraag qaab nuav moog sau npe.There are some common Hmong Leng words that many people often pronounced incorrect.

Lug Moob Leeg yog ib cov lug has tau mog hab zoo noog.  Tab sis yog tsis txawj has tes yuav has tau tsis yog hab tsis meej lawm. Tsi taag le ntawd, tug kws noog yuav tsis to taub, los sis, ho to taub yuam kev moog lwm yaam.    Raws le paub xwb, cov lug kws has yuam kev heev yog cov suab: NR _ , NTS_ , R_, TS_, RH_, TSH_.

       Click Here / Nas Ntawm Nuav
HMONG LENG DIALECT REVIEW
EDUCATION
KAWMTXUJ
HOME
TSEV
CULTURE
KAABLIG KEVCAI
PHOTOS
DLUAB
VIDEOS
YEEBYAAM
MUSIC
YAASSUAB
NEWS
XUVXWM
LINKS
TXUAS
BLOG
THAAMPEM
CONTACT US
NUG PEB
2009 -   XeemKwm.com | All Rights Reserved.        | Home | About | Terms Of Use | Privacy Policy | FAQ | Contact Us |
     
 
 
 
HMONG KUE DOCTORATES