There are some common Hmong Leng words that many people often pronounced incorrect.

        Click Here / Nas Ntawm Nuav
Education 1
Hmong Leng Study
Family
 
HMONG KUE DOCTORATES IN THE UNITED STATES
& OTHER COUNTRIES
Moob Kwm cov tub txawj ntxhais ntse kawm tav qeb sab tau Doctor nyob teb chaws Asmelikas hab lwm lub teb chaws.
   1. Steve Fue Kue  Ph. D.  (USA)
   2. Nhia Pao Kue  Pharm. D.  (USA)
   3. Ia Y. Kue  D.O.  (USA)
   4. Kajsia Ku  Pharm. D.  (USA)
   5. Chang Nhia Kue Min. D.  (USA)
   6. Nang Kue  J.D.  (USA)
   7. Judith V. Kue  DDS.  (USA)
   8. Linda Bee L. Kue  Pharm. D.  (USA)
   9. Rosy L. Kue  J.D.  (USA)
10. Paofue Kue  M.D.  (USA)
11. Jennifer Kue  Ph. D.  (USA)
12. Xoua Kue  Pharm. D.  (USA)
13. KaoKue Xaileng  M.D, A.D. (LPDR)
14. Thaikue Yialy  M.D, A.D.  (LPDR)
15. Seo Xay Cu (Ntxhais Kwm) M.D. 2017 (VN)
Bac Ha. Lao Cai
16. Victor Tsucci Kue  Pharm. D. 2018 (USA)
Rosalind Franklin Unversity of Medicine and Science
17. Steven Kue Pharm. D. 2019 (USA)
18. Soua (Sua) Kue D.N.P. 2019 (USA)
University of Michigan School of Nursing Practice
19. Cee Kue D.C 2019 (USA)
20. Kenchiro Kue D.O. 2020 (USA)
Michigan State University College of Osteopathic Medicine
21. Khaypha Kue Pham. D. 2020 (USA)
University of Kansas School of Pharmacy
22. Dinki Kue MB BS 2020 (Australia)
James Cook University of Queensland, Australia
23.
24.
25.
EDUCATION
KAWMTXUJ
HOME
TSEV
CULTURE
KAABLIG KEVCAI
PHOTOS
DLUAB
VIDEOS
YEEBYAAM
MUSIC
YAASSUAB
NEWS
XUVXWM
LINKS
TXUAS
BLOG
THAAMPEM
CONTACT US
NUG PEB
© 2009 -   XeemKwm.com | All Rights Reserved.        | Home | About | Terms Of Use | Privacy Policy | FAQ | Contact Us |
Kue Doctorates
HMONG LENG DIALECT REVIEW
     
ALL HMONG DOCTORATES
 
 
 
Related Links
- US Department of Education
- Fastweb Scholarships
- FinAid
- FAFSA Federal Financial Aid
-
-
 
Congratulations to all Kue Doctors.
Thov qhuas Moob Kwm cov tub txhawj ntxhais ntse. Please let us know if you have doctor degree. We are proud to have your name added to this list. Leej twg kawm tav qeb sab thov qha rua peb paub. Peb txaus sab tso koj npe rua ntawm nuav. kuewebsite@gmail.com