Family
Hmong Leng Study
Education 1

Raws le paub xwb, cov lug kws has yuam kev heev yog cov suab NR _ , NTS_, R_ , TS_, RH_, TSH_. Nraag qaab nuav yog ib cov lug ntawm ntau ntau cov lug kws xij pheej has yuam kev los sis tsis meej.

Kaab lug twg has yog, muaj tug cim
xav  [Yes]
Kaab lug twg has tsis yog, muaj tug cim
lab  [No]
RAAB
TSAAB
Koj Raab phom tua ncaaj kawg [Yes]
Koj
Tsaab phom tua ncaaj kawg [No]
Koj sau
Tsaab ntawv txug kuv lawm [Yes]
Koj sau 
Raab ntawv txug kuv lawm [No]
RUAM
TSUAM
Tug ntse yuav tsum paab tug Ruam [Yes]
Tug ntse yuav tsum paab tug
Tsuam [No]
Khoom nyaav
Tsuam qai ces tawg [Yes]
Khoom nyaav
Ruam qai ces tawg  [No]
RUAG
TSUAG
Caag koj yuav Ruag qauj ua luaj [Yes]
Caag koj yuav
Tsuag qauj ua luaj [No]
Zaub
Tsuag  tsis qaab ntsev le [Yes]
Zaub
Ruag  tsis qaab ntsev le [No]
RAG
TSAG
Rag ntse ntse tsaam hlais teg ov [Yes]
Tsag ntse ntse tsaam hlais teg ov [No]
RIG
TSIG
Naav Rig tsho kuas suv [Yes]
Naav
Tsig tsho kuas suv [No]
ROOB
TSOOB
Lub zog Moob nyob sau Roob [Yes]
Lub zog Moob nyob sau
Tsoob [No]
ROOJ
TSOOJ
Lub Rooj sau ntawv [Yes]
Lub
Tsooj sau ntawv [No]
ROJ
TSOJ
Nthee qai yuav tsum siv Roj [Yes]
Nthee qai yuav tsum siv
Tsoj [No]
RAUJ
TSAUJ
Qev koj le Rauj ntaus ntsa thawv seb [Yes]
Qev koj le
Tsauj ntaus ntsa thawv seb [No]
NRAAB
NTSAAB
Muab cov nyaj faib ib leeg ib Nraab [Yes]
Muab cov nyaj faib ib leeg ib
Ntsaab [No]
NRIG
NTSIG
Nyem Nrig loo yuav sis ntaus [Yes]
Nyem
Ntsig loo yuav sis ntaus [No]
NRUAG
NTSUAG
Ntaus Nruag yuav ua neeb [Yes]
Ntaus
Ntsuag yuav ua neeb [No]
NREG
NTSEG
Laug lawm Nreg paas moog kev xwb. [Yes]
Laug lawm
Ntseg paas moog kev xwb. [No]
Qhov chaw nuav tsis pub
Nreg tsheb. [Yes]
Qhov chaw nuav tsis pub
Ntseg tsheb. [No}
Sawv kuas
Ntseg seb koj sab le caag. [Yes]
Sawv kuas
Nreg seb koj sab le caag.  [No]
RAU
TSAU
Koj Rau khau tsis yog lawm. [Yes]
Koj
Tsau khau tsis yog lawm.  [No]
Koj
Rau zeb es kuv ua tug zum. [Yes]
Koj
Tsau zeb es kuv ua tug zum.  [No]
Peb tsev neeg muaj
Rau leej. [Yes]
Peb tsev neeg muaj
Tsau leej.  [No]
Noj tag kuas
Tsau tsaam tshaib plaab. [Yes]
Noj tag kuas
Rau tsaam tshaib plaab.  [No]
RAUG
TSAUG
Ua zoo saib tsaam Raug teg ov. [Yes]
Ua zoo saib tsaam
Tsaug teg ov.  [No]
Ua koj
Tsaug ntau nawb. [Yes]
Ua koj
Raug ntau nawb.  [No]

NRUG
NTSUG
Koj Nrug kuv moog. [Yes]
Koj
Ntsug kuv moog.  [No]
Sib ncaim
Nrug dleb ua luaj. [Yes]
Sib ncaim
Ntsug dleb ua luaj.  [No]
Sawv
Ntsug seb koj sab le caag. [Yes]
Sawv
Nrug seb koj sab le caag.  [No]
Here are few Hmong Leng words that many people often pronounced them incorrect.
Learn to speak Hmong Leng (Green Hmong) correctly.
Nqaa taag rho cov lug kws xij pheej has yuam kev tau hov ntawm nuav.
EDUCATION
KAWMTXUJ
HOME
TSEV
CULTURE
KAABLIG KEVCAI
PHOTOS
DLUAB
VIDEOS
YEEBYAAM
MUSIC
YAASSUAB
NEWS
XUVXWM
LINKS
TXUAS
BLOG
THAAMPEM
CONTACT US
NUG PEB
2009 -   XeemKwm.com | All Rights Reserved.        | Home | About | Terms Of Use | Privacy Policy | FAQ | Contact Us |
Kue Doctorates
Click here for Hmong Text Reader