Traditions
History
Culture 2
Culture 1
Kaablig Kevcai "Kaab Mob Kev Nkeeg"
EDUCATION
KAWMTXUJ
HOME
TSEV
CULTURE
KAABLIG KEVCAI
PHOTOS
DLUAB
VIDEOS
YEEBYAAM
MUSIC
YAASSUAB
NEWS
XUVXWM
LINKS
TXUAS
BLOG
THAAMPEM
CONTACT US
NUG PEB
2009 -   XeemKwm.com | All Rights Reserved.        | Home | About | Terms Of Use | Privacy Policy | FAQ | Contact Us |
     
http://www.youtube.com/watch?v=l0HWHl2niCo
Building the Qeej Instrument
Kawm txug txheej txheem Kaab Mob Kev Nkeeg Kev Pluj Tuag. Muaj ib cov suab hab lug nyob rua nuav yuav tsis tshua zoo noog nrov nyob huv vaaj huv tsev. Yuav tau siv lub noog pob ntseg.  Please use your earphones!
Continue to listen..... Noog txuas ntxiv moog>>