3 Tiam Hlub Tsis Tsim Nyog part 1-2

Click here to watch the entire movie from the start to the end.

Nas ntawm nuav moog saib taag nrho zaaj yeeb yaaj kab thaum pib txug thaum xaus.
Noj tsisdhuav deev tsisyuav part 2-10

Click here to watch the entire movie from the start to the end.    
Rated "R"

Nas ntawm nuav moog saib zaaj yeeb yaaj kab has txug quas puj dleev hluas nraug, quas yawg dleev luas quas puj nyob teb chaws USA.
"Muaj dluab sis ntaus hab has lug phem"
Some of Hmong Movies on YouTube
Video Music 4
Video Music 3
Video Music 2
Video Music 1
Video Doc. 3
Video Doc. 2
Video Doc. 1
Video Main
EDUCATION
KAWMTXUJ
HOME
TSEV
CULTURE
KAABLIG KEVCAI
PHOTOS
DLUAB
VIDEOS
YEEBYAAM
MUSIC
YAASSUAB
NEWS
XUVXWM
LINKS
TXUAS
BLOG
THAAMPEM
CONTACT US
NUG PEB
2009 -   XeemKwm.com | All Rights Reserved.        | Home | About | Terms Of Use | Privacy Policy | FAQ | Contact Us |
Lub neej dig muag 6/9

Click here to watch this Hmong movie available on YouTube.
Nkauj nab siv ceeb 1.1

Click here to watch the entire movie availble on Youtube.com
Nas ntawm nuav moog saib zaaj yeeb yaaj kab
nuav txhais ua Lug Moob Suav. (Moob Leeg)

Click here to watch the movie
in Hmong Chinese dialect. (Hmong Leng)
Hmoob Ua Rog Nrog Suav _ Hmong History   in China
Txij nkawm teev kua muag
     
 
Ib leej niam txawv txiv

Paj yeeb ntsha Part 1 Hmong old movie

Click here to watch the entire movie from the start to the end on Youtube.com

Nas ntawm nuav moog saib taag nrho zaaj yeeb yaaj kab thaum pib txug thaum xaus.
Lub neej tsis pom txoj kev hlub